Regulamin

I. Definicje i postanowienia ogólne.

1. Definicje:
Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.faxinternetowy.pl.
Klient - osoba korzystająca z usług Serwisu.
Usługa - usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu, polegająca na dostarczeniu wiadomości Klienta na standardowe urządzenie fax.
Regulamin - niniejszy dokument określający sposób korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
Opłata - kwota uiszczona przez Klienta za Usługi dostępne w Serwisie.
Siła wyższa - niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym. Przykład: długotrwałe przerwy w dostawie energii, klęski żywiołowe, rozporządzenia władzy państwowej, czynniki nie wynikające z winy i działalności właściciela Serwisu.
Netykieta - kodeks zachowań, zasad i norm określający zachowanie użytkowników w sieci Internet.

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia ogólne.
a. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu przez Klientów, w zamian za wniesioną Opłatę.
b. Dokonanie Opłaty przez Klienta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości tego dokumentu nie będą rozpatrywane.
c. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów za pośrednictwem poczty e-mail z 14 dniowym wyprzedzeniem.

II. Opłaty.

1. Ceny dostępne w Serwisie Operatora nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71 Kodeksu Cywilnego), a są jedynie zaproszeniem do skorzystania z oferowanych Usług.

2. Klient dokonuje Opłaty za Usługę drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich skryptów zintegrowanych z Serwisem a udostępnianych przez operatora płatności jakim jest serwis dotpay.pl.

3. Wykonanie Usługi następuje automatycznie po uiszczeniu Opłaty przez Klienta i potwierdzeniu płatności z serwisu operatora płatności – dotpay.pl.

4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatnościach, czy też wynikających z działań osób trzecich lub instytucji, np.: banków.

III. Odpowiedzialność i obowiązki Właściciela Serwisu.

1. Usługi oferowane w Serwisie dostępne są dla Klientów 24 godziny na dobę. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do krótkotrwałych przerw spowodowanych okresową konserwacją systemu lub z powodu działania Siły wyższej.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały i treści przesyłane za pośrednictwem www.faxinternetowy.pl.

3. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

4. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klienta powstałe wskutek:
  • działania Siły wyższej,
  • działania czynników i osób trzecich,
  • podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Klienta podczas rejestracji Usługi lub podczas dokonywania Płatności.
IV. Odpowiedzialność i obowiązki Klienta.

1. Klient jest w pełni odpowiedzialny za treści i dane przesyłane za pomocą Usług oferowanych w Serwisie.

2. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do zasobów jego konta przez osoby niepowołane.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwościami i zaleceniami. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować zablokowaniem dostępu do Usługi do czasu wyjaśnienia problematycznych kwestii.

4. Klient zobowiązany jest nie udostępniać osobom niepowołanym haseł dostępowych do swojej Usługi.

5. Klient, bez względu na narodowość, zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z Internetu zawartych w Netykiecie.

6. Oprogramowanie udostępnione Klientowi w Serwisie jest instalowane i używane na odpowiedzialność Klienta. Udostępniane oprogramowanie podlega licencji jego producenta. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania udostępnionego oprogramowania.

V. Poufność informacji.

1. Właściciel Serwisu zapewnia swoim Klientom prywatność przesyłanych wiadomości i oświadcza, iż nie ingeruje w treść informacji przesyłanych przez Klienta i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie prawa wynikające z treści tych informacji.

2. Właściciel Serwisu nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133 poz. 883), przez Operatora, w zakresie umożliwiającym poprawne świadczenie Usług oferowanych w Serwisie.